STARE CIVILĂ

Primăria Niculești - Județul Dâmbovița

Declararea decesului se face de către persoana interesată (rudă/aparţinător) la Compartimentul de Stare Civilă avand urmatoarele documente:

       ·      certificatul medical constatator al decesului ;

       ·      actul de identitate al decedatului– în original;

       ·      certificatul de naştere al decedatului – în original ;

       ·      certificatul de căsătorie al decedatului, dacă este cazul – în original ;

       ·      dovada desfacerii căsătoriei, dacă este cazul – în original;

       ·      actul de identitate al declarantului– în original;

       ·      aprobarea parchetului pentru înhumare, dacă este cazul

      ·      cerere de înregistrare tradivă, dacă este cazul;

·      actele de identitate – în original;

·      paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;

·      certificatele de naştere (şi ale copiilor, dacă este cazul) – în original ;

·      traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;

·      dovada eliberată de ambasada/consulatul statului de origine, dacă este cazul;

·      declaraţie notarială din partea cetăţeanului străin, că îndeplineşte condiţiile cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România – dacă este cazul;

·      interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;

·      interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;

·      dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul – în original;

·      convenţie matrimonială, dacă este cazul – în original;

·      certificate medicale prenupţiale eliberate de către medicul de familie cu 10 – max. 14 zile înainte de data oficierii (sunt valabile 14 zile şi nu trebuie să expire până la data încheierii căsătoriei);

·      formulare tip – declaraţie de căsătorie, declaraţie că nu există impedimente de natură legală şi cerere.

·      aprobarea primarului dacă se încheie căsătoria în afara sediului primăriei, în cazurile prevăzute de lege;

·      încuviințarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul de 10 zile;

·      autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, sau impedimente legate de vârsta matrimonială

           Declararea căsătoriei

·      Se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre soți;

·      Prin excepție, căsătoria poate fi încheiată la altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu aprobarea primarului unității administrative-teritoriale unde se încheie căsătoria;

·      Dacă ambii viitori soți sunt cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, declarația de căsătorie se poate face la primăria localității în care aceștia se află temporar;

·      În ziua oficierii căsătoriei este obligatorie prezența a 2 martori cu acte de identitate, originale și valabile, iar pentru cetățenii străini este nevoie de un traducător autorizat.

               Toate actele se depun de către ambii viitori soţi înainte cu 10 zile de ziua oficierii.

                Oficierea căsătoriei:

               Căsătoriile se oficiază de luni până vineri, între orele 8,00 şi 16,00, în funcţie de solicitare. Nu se percepe taxă în aceste condiţii.

               În mod excepţional şi justificat, se oficiază căsătorii în zilele de sâmbătă, avându-se în vedere că programarea se face din timp la biroul de stare civilă, în funcţie de perioada aleasă şi disponibilitatea funcţionarilor de stare civilă.  Astfel se va avea în vedere că, sîmbăta,  oficierea căsătoriilor începe la ora 10,00.

               Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

·      cerere de solicitare – tip;

·      actul de identitate al solicitantului – în original;

·      certificatul vechi – în original ;

·      procură specială, dacă este cazul;

·      dovada furtului, dacă este cazul;

 Depunerea documentelor:

·      se face de către titularul(reprezentantul legal) actului (sau de persoana împuternicită cu procură specială) la Compartimentul de Stare Civilă astfel:

Eliberarea documentului:

·      se face titularului(reprezentantului legal) sau persoanei împuternicită cu procură specială la data stabilită de către Compartimentul de Stare Civilă – în termen de 3 zile conform legii:

         Verificarea actelor care urmează a fi depuse se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Competenţa înregistrării certificatelor/extraselor de naştere/căsătorie din străinătate:

·      pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară: primăria de domiciliu al unuia dintre părinţi/soţi;

·      pentru copiii sub 18 ani: primăria ultimului domiciliu avut în ţară al unuia dintre părinţi sau al părintelui cetăţean român;

·      pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate:  primăria ultimului domiciliu avut în ţară de unul dintre părinţi/soţi;

·      pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România: Primăria Sectorului 1; 

·      pentru cetățenii care au redobândit cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Lg. 21/1991 a cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare: primăriile sectoarelor municipiului București sau primăriile municipiilor reședință de județ, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România.

TERMENUL DE SOLUȚIONARE al cererilor de transcriere este de 60 de zile de la depunerea dosarului complet.

·      cerere tip;

·      certificatul/extrasul, original şi fotocopie , apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;

·      sau extrasul multilingv, original și fotocopie, eliberat în baza Convenției nr. 16 de la Viena din 08.09.1976  (nu necesită apostilare/supralegalizare și traducere);

·      traducerea legalizată a certificatului/extrasului original la un notar public din România sau din străinătate, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul;

·      act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original şi valabil, paşaport românesc valabil (sau dacă este expirat, însoţit de titlu de călătorie, sau dovada ultimului domiciliu, eliberată de S .P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu) ;

·      certificate de naştere/căsătorie originale ale părinţilor/soţilor ;

·      certificat de naştere original apostilat/supralegalizat pentru cetăţeanul străin, dacă este cazul ;

·      certificat de cetăţenie– eliberat de Ministerul de Justiţie, original, dacă este cazul;

·      procură specială, pentru împuternicit, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate  de oficiul consular român din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate, dacă este cazul;

·      declaraţie autentificată cu privire la numele purtat în urma căsătoriei, în situaţia în care din cuprinsul certificatului nu reiese numele soţilor după căsătorie;

·      declarație autentificată cu privire la regimul matrimonial ales, dacă din cuprinsul certificatului de căsătorie nu reiese ce regim matrimonial vor avea în timpul căsătoriei;

·      dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul ;

Competenţa înregistrării certificatelor/extraselor de deces din străinătate:

·      cererea se adresează primarului unității administrative-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, sau ultimului domiciliu avut în țară de către persoana decedată.

·      cerere tip;

·      certificatul/extrasul, original şi fotocopie, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;

·      sau extrasul multilingv, original și fotocopie, eliberat în baza Convenției nr. 16 de la Viena din 08.09.1976 (nu necesită apostilare/supralegalizare și traducere);

·      traducerea legalizată a certificatului/extrasului original la un notar public din România sau din străinătate, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul;

·      act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original al decedatului;

·      act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original şi valabil, paşaport românesc valabil (sau dacă este expirat, însoţit de titlu de călătorie, sau dovada ultimului domiciliu, eliberată de S .P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu) al solicitantului;

·      certificate de naştere/căsătorie originale ale decedatului ;

·      procură specială, pentru împuternicit, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate  de oficiul consular român din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Convenţiei de la Haga, în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate, dacă este cazul.

Cazurile în care se poate desface căsătoria la Primărie sunt următoarele:

·      Dacă soţii sunt de comun acord cu divorţul;

·      Dacă nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;

·      Dacă au ultima locuinţă comună/sau au fost căsătoriţi pe raza oraşului.

           ACTE NECESARE  PENTRU DESFACEREA  CĂSĂTORIEI :

·      actele de identitate – în original;

·      paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;

·      certificatele de naştere – în original ;

·      certificatul de naştere al cetăţeanului străin, apostilat/supralegalizat – în original ;

·      traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;

·      certificatul de căsătorie – în original;

·      interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;

·      interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;

·      formulare tip – cerere de divorţ, declaraţie menţinere/renunţare (se depune după 30 zile calendaristice, conform programării)

                       Toate actele se depun de către ambii soţi.

                       Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea desfacerii căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               Taxele aferente se achită doar după completarea dosaruluila îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Competenţa revine primăriei locului de domiciliu al adoptatorului.

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII ADOPŢIEI:

·      sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă (în original);

·      certificatul de naştere al adoptatului (în original);

·      certificatul de căsătorie al adoptatorilor (în original);

·      actele de identitate (adoptatori şi adoptat) (în original).

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ:

·      cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă, însoţită de documente justificative (certificate de stare civilă);

·      rectificarea se face în temeiul dispoziţiei primarului, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P. ILFOV.

DOVADA STĂRII CIVILE :

·      cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria de domiciliu;

·      pentru depunerea cererii este necesar actul de identitate al solicitantului, original, sau procură specială, dacă este cazul (apostilată sau supralegalizată).

Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mamă, tată, reprezentant legal) numai de către serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul acesta.

 ACTE NECESARE ELIBERĂRII LIVRETULUI DE FAMILIE:

·      cerere tip;

·      actele de identitate – soţ şi soţie (original şi fotocopie);

·      certificatul de căsătorie (original şi fotocopie) ;

·      certificatele de naştere ale părinţilor şi copiilor (original şi fotocopie) ;

·      certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii (original şi fotocopie), dacă este cazul;

·      hotărâri judecatoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ (original şi fotocopie), dacă este cazul;

·      documente care atestă modificarea relațiilor de autoritate parentală, încredințare sau plasament familial al copiilor, dacă este cazul;

·      hotărâri de adopție ale copiilor, dacă e cazul;

·      decizii de schimbare a numelui și/sau a prenumelui ca urmare a divorțului sau schimbării pe cale administrative, dacă este cazul;

·      în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copii sunt recunoscuți de către tată, livretul va fi solicitat numai în baza sentinţei civile, originală, rămasă definitivă şi irevocabilă, de încredinţare a copiilor minori ;

Documentele prezentate la Starea Civilă, emise de oricare din următoarele state trebuie să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga (Statele membre ale Convenţiei de la Haga):

Republica Africa de Sud, Principatul Andorra, Antigua si Barbuda, Republica Argentiniana, Republica Armenia, Comunitatea Australiana, Republica  Azerbaidjan,  Comunitatea Bahamas  Barbados, Republica Belarus,  Belize, Republica Botswana, Statul Brunei Darussalam, Republica Capului Verde, Republica Cipru, Republica Columbia, Insulele Cook, Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicana, Republica Ecuador, Confederatia Elvetiana, Republica El-Salvador, Republica Estonia, Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Georgia, Republica Federala Germania, Republica Elena, Grenada, Republica Honduras, Republica Islanda, Republica India, Republica Irlanda, Statul Israel, Republica Italiana, Japonia, Republica Kazahstan, Republica Letonia, Regatul Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Republica Namibia, Insulele Niue, Regatul Norvegiei, Noua Zeelanda, Olanda (Regatul Tarilor de Jos), Republica Panama, Peru, Republica Portugheza, Romania, Federatia Sfantul Kitts si Nevis, Sfanta Lucia, Sfantul Vincent si Grenadine, Statul Independent Samoa, Serenisima Republica San Marino, Republica Democrata Sao Tome si Principe, Republica Seychelles, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Republica Surinam, Statele Unite ale Americii, Regatul Swaziland, Regatul Tonga, Republica Trinidad-Tobago, Republica Turcia, Republica Vanuatu, Republica Bolivariana a Venezuelei.

 Documentele eliberate de unul din următoarele state sunt valabile fără apostilă şi fără supralegalizare, având tratate bilaterale cu România:

   Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Coraţia, Republica Populară Democrată Coreea, Republica Cuba, Republica Franceză, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Muntenegru, Republica Polonia, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Republica Ungară.

 Actele emise de tarile care NU au semnat Conventia de la HAGA si NICI tratatbilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE (supralegalizarea documentului, vizat de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de catre misiunea diplomatica a statului de origine, din România si supralegalizarea finala a documentului de catre Ministerul Afacerilor Externe al României).

Extrasele multilingve “sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la  Conventiei nr 16, deci “NU SE APOSTILEAZĂ”, ci se folosesc ca atare în statele membre ale convenției , deoarece Romania a ratificat Conventia nr. 16 (Conventia Comisiei Internationale de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976), prin Legea nr. 65/2012.

Lista statelor semnatare ale Convenției nr. 16, privind extrasele multilingve:

Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Slovenia, Serbia și Turcia.